Tudnivalók


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törvényi háttér, tudnivalók jogainkról

A távközlési adó miatt emelkedő telefonos díjak - felmondható-e a szerződés?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 132. § (2) bekezdése szerint a szolgáltató – többek között – az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést:

-·Ha bekövetkeznek bizonyos, az egyedi előfizetői szerződésben, vagy az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) előre rögzített feltételek, azzal a megkötéssel, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges megváltozását;

- Ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;

- Ha a körülményekben következik be olyan lényeges változás, amely a szerződés megkötésekor előre nem volt látható.


A távközlési adó okán megemelt díjak kapcsán a határozott időre kötött szerződések (ún. hűségszerződések) esetén a fogyasztó felmondási jogára az Eht. 132. § (5) bekezdése az irányadó. Ez a jogszabályhely rögzíti, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása hátrányos az előfizető számára, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények (a már igénybe vett kedvezmények megfizetésének kötelezettsége) nélkül jogosult felmondani a szerződést. Nem vonatkozik azonban ez a szabály arra az esetre, ha az előfizető a szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezményekkel kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

Mindez a havidíjak emelésekor a következőt jelenti. A változásról szóló értesítéstől számított 15 napos felmondási határidővel további fizetési kötelezettség nélkül felmondható a szerződés, ha a „hűségre” való tekintettel az előfizető a havidíj összegéből kap bizonyos kedvezményt.

Amennyiben viszont az előfizető nem a havidíjból kapott engedményt, hanem más kedvezményt vett igénybe (például a listaárnál olcsóbban vásárolhatott mobiltelefont határozott idejű szerződés kötése miatt), akkor nem mondható fel a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélkül. (Ilyenkor is van lehetőség felmondásra, de ebben az esetben a szolgáltató követelheti az igénybe vett kedvezményeket).


Egyéni előfizetőnek minősülő természetes személyekre az alábbiak vonatkoznak.
(Céges vagy flotta előfizetésekre nagyrészt egyedi szerződéseket kötnek, melyek megfogalmazásai eltérhetnek az alábbiaktól.)

A szerződés két (külön dokumentumban található) részből áll, az egyedi előfizetői szerződésből, valamint az általános szerződési feltételekből (ÁSZF). Az általában néhány oldalas egyedi előfizetői szerződésben találhatóak a szerződésünkre vonatkozó egyedi sajátosságok (pl.: személyes adataink, a konkrét szolgáltatás megnevezése, a szerződés időtartama.) A részletes szerződési feltételeket azonban a sokkal bővebb (gyakran 60-80 oldalas) ÁSZF (Vásárlási Feltételek, Üzletszabályzat) tartalmazza.

2011 novembere óta a szerződéseket határozott (1 vagy 2 évre) vagy határozatlan időre köthetjük. Kizárólag a határozott idejű szerződések körében van lehetőség arra, hogy „elköteleződésünkre” tekintettel a szolgáltató meghatározott kedvezményt (pl.: belépési díj elengedése, listaárnál alacsonyabb havidíj) adjon a számunkra. (Ennek közkeletű elnevezése a hűségszerződés).

Amennyiben határozott időtartamra kötünk szerződést, akkor van mód arra, hogy már a szerződéskötéskor úgy rendelkezzünk, hogy az 1, illetve 2 év leteltével a szerződés határozatlan időtartamúként (de már kedvezmények nélkül) éljen tovább. Ugyanakkor van mód arra is, hogy a meghatározott idő letelte után újabb kedvezmények (vagy a korábbiak ismételt) igénybevétele érdekében újból határozott időre kötelezzük el magunkat.

Nem kell aggódnunk amiatt, hogy esetleg elfelejtkezünk a határozott idő lejártáról, mert a szolgáltató köteles az ezt megelőző 30-60 napban a számlalevélben (vagy ennek hiányában e-mailben vagy postai levélben) értesíteni bennünket a lejárat pontos időpontjáról.

Elsősorban szerződés felmondása során van annak jelentősége, hogy a szerződést határozott vagy határozatlan időre kötjük, vagy, hogy vállalunk-e hűséget. Ezzel kapcsolatban további információkat a szerződés felmondása címszó tartalmaz.

Az ÁSZF-et csak írásbeli szerződéskötés esetén és csak akkor kell a szolgáltatónak átadnia részünkre, ha ezt kifejezetten kérjük. Mi határozhatjuk meg ugyanakkor azt, hogy milyen módon (nyomtatott formában, e-mailben vagy tartós adathordozón, pl.: CD-n) adja át a dokumentumot a szolgáltató, mely kérésünket térítésmentesen kell teljesítenie. Amennyiben nem írásban történik a szerződéskötés, úgy csupán arról kapunk tájékoztatást a szolgáltatótól, hogy hol található meg az ÁSZF. A szerződéskötést követően is bármikor elkérhetjük az ÁSZF-t a szolgáltatótól, ilyenkor azonban nyomtatott formában történő átadásért már díjat számolhat fel.

Az ÁSZF, Üzletszabályzat, illetve annak korábbi változatai két évre visszamenőleg folyamatosan elérhetőek a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve internetes honlapján.

Az előfizetői szerződés megköthető írásban, szóban (pl.: telefonon) vagy ráutaló magatartással. Ráutaló magatartással kötjük meg a szerződést, amennyiben például valamilyen előhívószám használatával vesszük igénybe a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást. Egyre elterjedtebb, hogy a szolgáltatók interneten és telefonon keresztül is lehetővé teszik az előfizetői igénybejelentést és a szerződéskötést.

Amennyiben a szolgáltató (vagy megbízásából egy ügynök) telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot nekünk, a megkereséskor köteles közölni legalább saját cégnevét, székhelyét és telefonszámát, valamint kifejezetten fel kell hívnia a figyelmünket arra, hogy szándéka szerződéskötésre irányul. Tájékoztatnia kell bennünket ezen kívül a szerződés lényeges elemeiről.

Amennyiben a telefonon tett ajánlatra nem adnunk egyértelmű, kifejezett igenlő, elfogadó nyilatkozatot, a szerződés (a felek akarat-megegyezésének hiányában) nem jön létre. Amennyiben viszont elfogadjuk az ajánlatot, úgy a szerződés ezzel érvényesen létrejön és írásbeli szerződés aláírására a későbbiekben sem kell sorra kerülnie, a szolgáltatónak csupán egy (a szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról szóló) írásbeli tájékoztatót kell küldenie a részünkre.

Fontos jogosultság illet meg bennünket, ha telefonon kötjük meg a szerződést. Ilyenkor ugyanis a szerződéskötéstől számított 8 munkanapon belül, bármilyen hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhatunk a szerződéstől. Az elállás a szerződés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatató felé tett nyilatkozatunk, amelynek következtében a szerződésre úgy kell tekinteni, mintha az létre sem jött volna. Az elállási jog azonban korlátozott, hiszen azt nem gyakorolhatjuk, amennyiben a szolgáltató már megkezdte a szolgáltatás nyújtását.

Amennyiben telefonon kötöttünk szerződést a szolgáltatóval, de később vita támad arról, hogy pontosan mi hangzott el a telefonbeszélgetés során, jogunk van kikérni a szolgáltatótól a beszélgetésről készített hangfelvétel másolatát. Az Adatvédelmi Biztos állásfoglalása szerint a szolgáltató ilyen esetben akkor jár el jogszerűen, ha a kívánt felvételeket a kérésünknek megfelelő formában bocsátja rendelkezésünkre, és nem csak annak lehetőségét biztosítja, hogy az általa meghatározott helyszínen a hangfelvételeket meg lehessen hallgatni.

Ahogyan növekszik az interneten történő termékbeszerzések száma, úgy egyre többen élnek az elektronikus úton kötött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés lehetőségével.

A szolgáltatók elektronikus úton megkötöttnek tekintik azokat a szerződéseket, amelyek külön erre a célra létrehozott webes felületen keresztül, vagy egyszerűen e-mail útján jönnek létre. Ezek a szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, amelyet a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni és iktatni. A szolgáltató elektronikus úton köteles számunkra az iktatástól számított 5 napon belül megküldeni a szerződést, vagy a szerződéshez való hozzáféréséhez szükséges adatokat.

A felek megállapodásától függően lehet a szerződés határozott (1 vagy 2 éves) vagy határozatlan időtartamú. Amikor hosszabb, két évre szóló határozott idejű szerződést kötünk, a szolgáltatónak tájékoztatnia kell bennünket az egyéves vagy határozatlan időtartamú szerződéskötés lehetőségéről, valamint azok feltételeiről. E tájékoztatás elmaradása miatt a jogszabály értelmében nem érhet bennünket semmilyen, az előfizetés hosszabb időtartamából eredő hátrány (így például két év helyett akár már egy év után szabadulhatunk a szerződésből erre vonatkozó igényünk esetén). A tájékoztatás megtörténtét szükség esetén a szolgáltatónak kell igazolnia.

Az elektronikus hírközlési szektorban – az egyetemes szolgáltatás kivételével – a szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, így a szolgáltató jogosult a szerződéskötésre irányuló kérésünk megtagadására, például, ha a lakhelyünkön a szolgáltató nem nyújt szolgáltatást, illetve technikai okból az adott szolgáltatás nem építhető ki. Ugyanakkor a szolgáltató nem kötheti ki, hogy csak akkor nyújtja az igényelt szolgáltatást számunkra, ha más, egyébként az adott szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen szolgáltatást is megrendelünk vagy más terméket is megveszünk.

Az állandó lakóhelyünk szerinti egyetemes szolgáltató (Magyarországon jelenleg vagy az Invitel Zrt., vagy a Magyar Telekom Nyrt., területtől függően) köteles velünk - jogszabályban meghatározott kivételekkel - szerződést kötni az ún. egyetemes szolgáltatásra, ha azt szabályszerű módon igényeljük.

Egyetemes szolgáltatásnak az olyan vonalas telefonszolgáltatás minősül, amely lehetővé teszi a belföldi- és nemzetközi hívások lebonyolítását, faxüzenetek és adatátviteli hívások küldését és fogadását, valamint a segélyhívó szolgáltatások elérését. Alkalmasnak kell továbbá lennie a szolgáltatásnak olyan sebességű internet szolgáltatás igénybevételére, amely az ún. funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő. (A jogszabály nem határozza meg számszerűen, hogy mekkorának kell lennie a funkcionális internet-hozzáférés sebességének, csak annyit mond, hogy az a mindenkori előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiától és annak megvalósíthatóságától függ.)

Nem köteles szerződést kötni az egyetemes szolgáltató velünk, ha

  • egyetemes szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozásunk van, vagy

  • korábban fennálló előfizetői szerződésünket jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző 6 hónapon belül mondták fel.

Amennyiben másként nem állapodunk meg a szolgáltatóval a szerződésben, úgy a szolgáltatás igénybe vételét legfeljebb az erre vonatkozó igényünk bejelentését követő 15 napon belül biztosítania kell a szolgáltatónak. Technikai, műszaki lehetőség hiányában a szolgáltató későbbi időpontban is megkezdheti a szolgáltatás nyújtását, azonban ez az időpont nem haladhatja meg az igénybejelentésétől számított 3 hónapot.

Hogyha a szolgáltató nem teljesíti határidőben az szolgáltatásnyújtás megkezdésére vonatkozó kötelezettségét, akkor kötbért köteles fizetni számunkra. A kötbér összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, vagy ennek hiányában a havi előfizetési díj (vagy előre fizetett díj) egy harmincad részének a nyolcszorosa.

Az említett kötbér-összeg felét köteles a szolgáltató megfizetni, ha a szolgáltatásnyújtását műszaki okokból nem képes megkezdeni, és ezért rendes felmondással megszüntetjük a szerződést.

A fentieken túl, ha a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőt túllépi, mindaddig jogosultak vagyunk a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni, amíg a szolgáltató nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását.


A szolgáltató lehetővé teheti, hogy mobil internet szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a szolgáltatás megkezdésétől (és nem a szerződéskötéstől) számított 5 napon belül elállhassunk az ügylettől. Amennyiben ezt lehetővé teszi a szolgáltató, úgy erről az általános szerződési feltételeiben kell rendelkeznie, valamint szerződéskötéskor köteles tájékoztatni az előfizetőt, hogy biztosítja-e az elállási jogot. Az elállásunk esetén a szerződés visszamenőleges hatállyal megszűnik és mi kizárólag a már igénybe vett szolgáltatások megtérítésére vagyunk kötelesek.


Amennyiben a szolgáltató kérésünk nélkül ad át, vagy ad el számunka valamilyen terméket vagy nyújt szolgáltatást, akkor ezen (nem megrendelt) termékért vagy szolgáltatásért nem követelhet díjat tőlünk. Ennek kapcsán (konkrét akaratnyilatkozatunk hiányában) a szolgáltató nem hivatkozhat arra sem, hogy hallgatólagosan elfogadtuk a terméket vagy ráutaló magtartással beleegyeztünk a szolgáltatás nyújtásába.

[Vissza]

 
Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére