Civil szervezetek a fogyasztóvédelemért

A Fogyasztóvédelem
Magyarországon

Törvények

Rendeletek

Szervezetek

A fogyasztóvédelem államigazgatási szervezetrendszere

Fogyasztóvédelemben jogszabályi felhatalmazás alapján hatáskörrel rendelkező hatóságok és központi szervezetek listája

Egyéb hatóságok, szervezetek honlapjai

 

 


Változás

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napi jogutódlással megszűnt.
Majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozott a fogyasztóvédelem. Jelenleg az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik a terület.

A hazai fogyasztóvédelmi rendszer jelenleg három lábon áll. Az egyik a hatósági terület, a feladatot a kormányhivatalok látják el.
A másik a békéltető testületek hálózata, a harmadik a civilek tevékenysége.

Részletek

2017. január 1-jétől mind a 197 járási hivatalban elérhető a fogyasztóvédelem. Így mindenki a lakóhelyhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét, kérhet tanácsot például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadásával a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörök és feladatok 2017. január 1. után is megmaradtak. Az átalakulás következtében az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatok a kormányhivataloktól átkerültek a járási hivatalokhoz.

Ennek eredményeként a vásárlók, a családok már 197 járásban kérhetnek közvetlenül fogyasztóvédelmi tanácsokat és intézhetik panaszaikat a járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál, akik szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános jogutódként továbbra is ellátja a fogyasztóvédelmet érintő stratégiai feladatokat. Az ellenőrzéseket a járási hivatalok munkatársai végzik a minisztérium által jóváhagyott éves ellenőrzési és vizsgálati program alapján.

A kormány továbbra is a családok, vásárlók érdekeit védi. Az új struktúrától azt várjuk, hogy több fogyasztói, vásárlói problémát old meg, mivel minden eddiginél több helyen tesszük elérhetővé az ügyintézést. Így összességében a fogyasztóvédelem még közelebb kerül az emberekhez – tájékoztatott Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár.

A fogyasztók egyéni jogviták rendezése érdekében továbbra is fordulhatnak a megyeszékhelyen és fővárosban működő békéltető testületekhez.

(Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság feladatairól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium SZMSZ-ében tájékozódhat.


A fogyasztóvédelem korábbi államigazgatási szervezetrendszere

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyasztóvédelmi szerepe

A jelenlegi kormányzati munkamegosztás szerint a fogyasztóvédelemért a szociális és munkaügyi miniszter a felelős. Ebben a munkamegosztásban a tárca felelőssége kiterjed a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásáért, más pokorábbi litikákban való érvényesítéményi feltételeire vonatkozó javaslat elkészítéséért, a fogyasztói jogok jogalkotásban való érvényesítéséért. Itt kell ellátni - a minisztérium által működtetett tárcaközi Piac-felügyeleti Tanács, valamint a minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság útján - a nem élelmiszerek körébe tartozó termékek és szolgáltatások piac-felügyeleti ellenőrzésének szakmai irányítását is. Továbbá a tárca működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testületet is a civil érdekérvényesítés elősegítésére.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az államigazgatási szervezetrendszer alapvető eleme a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, melyet a Kormány 2007. szeptember elsejével a korábbi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek összevonásával hozott létre. A Fogyasztóvédelmi Hatóság mint központi hivatal – piac-felügyeleti tevékenységén túl - a fogyasztók védelme érdekében fontos szerepet tölt be, különösen azáltal, hogy elősegíti a fogyasztók jogainak érvényesíté­sét, a fogyasztók tájékoztatását, oktatását. A korábbi Főfelügyelőség hatásköre kezdetben korlátozott volt, mivel az Országos Ke­reskedelmi és Piaci Főfelügyelőség jogutódjaként csak a kereskedelmi tevékenysé­gek és egyes szolgáltatások ellenőrzésére volt hivatott. A fogyasztók kiterjedt védel­me érdekében vált indokolttá a Főfelügyelőség feladat- és hatáskörének bővítése. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség feladatkörét - az egységes állami pénz- és tőkepiaci felügyeletről szóló jogszabállyal összhangban - a pénzügyi szolgáltatá­sok, illetve a kölcsönszerződések, a biztosítási szerződések, valamint a közüzemi szerződések tekintetében felmerülő bejelentések megvizsgálására is ki kellett ter­jeszteni. A törvény az NFH-t feljogosítja arra, hogy bármely, a fogyasztókat érintő ügyben vizsgálatot folytasson, és a fogyasztóvédel­mi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi bírságot szabjon ki. Ugyan­akkor hatásköre nem érintheti a jogszabály alapján más szerv hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi feladat- és hatásköröket.

A Kormány a korábbi jogszabályokat 2007. szeptember 1-jétől módosította.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló, 2007. szeptember 1-jén hatályba lépett 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint:

7. §
(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.
(2) Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, másodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.
(3) A Kormány
a) a felügyelőségek gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) a felügyelőségek gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
c) a felügyelőségek elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot jelöli ki szakhatóságként.

8. §
(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelőséget jelöli ki.
(2) A Kormány
a) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
b) az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,
c) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. §-ának k) pontjában,
d) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 76. §-ának (2) bekezdésében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.
(3) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e)-j) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (3) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,
c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 11. §-ában,
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,
e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának 11. alpontjában,
f) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
g) az Eht. 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdésében,
h) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. §-ának e) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a)-b) és f) pontjában, 9. §-ában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében, valamint 18. §-ának e) pontjában fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.
Az NFH általános hatásköre meglehetősen széles körű, magában foglalja:
- a fogyasztóvédelmi jogszabályok megtartásának felügyeletét,
- a piac-felügyeleti tevékenységet,
- a fogyasztóvédelmi politika érvényesülésével kapcsolatos jogköröket,
- valamint az ezek megvalósulását segítő koordinációs propagandatevékenységet egyaránt.

Szabálysértési hatósági jogkör

Az NFH - általános fogyasztóvédelmi felügyeleti hatáskörei mellett - szabálysértési hatóságként is eljár. A sza­bálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 11/2000. (II. 23.) BM rendelet rendelkezései értelmében az általános hatáskörű szabálysértési hatóság az önkormányzat jegyzője. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek, illetőleg az élelmiszer-ellenőrzés körében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat úgynevezett különös hatáskörű szabálysértési hatóságok. Szabálysértési hatósági jogkörükben eljárva - a fogyasztók sérelmére elkövetett jogsértések esetében - szabálysértési pénzbírságot, illetőleg helyszí­ni bírságot szabhatnak ki. A szabálysértési törvény felhatalmazása alapján a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 71-92. §-aiban határozták meg a fogyasztóvé­delmi szabálysértéseket.

Reklámfelügyeleti jogkörök

A reklámjogi szabályok megsértése ese­tén a hatáskör megoszlik az NFH, a Gazdasági Verseny­hivatal és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) között. A reklámtörvény 15. §-a az NFH-t ruházza fel általános reklámfelügyeleti jogkörrel, míg a Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztók megtévesztésére irányuló magatartások, valamint a fogyasztók választási szabadságát korlátozó kereskedelmi módszerek visszaszorítása érdekében indíthat eljárást. A gyógyszerek és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek reklámjára és gyógyszerismertetésére vonatkozó reklámfelügyeleti eljárás lefolytatására az Országos Gyógyszerészeti Intézet is jogosult.

Fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező egyéb állami szervek

Az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerben a fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatásköre nem kizárólagos jellegű, a jogszabályok egyéb állami szerveket, más hatóságokat is felruháznak, illetőleg felruházhatnak fogyasztóvédelmet érintő hatáskörökkel. A hatásköri összeütközést elkerülendő, a fogyasztóvédelmi törvény kimondja, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatásköre nem terjed ki jogszabályban más szervek hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörökre. Ennek alapján, ha az NFH megállapítja, hogy az ügy elbírálása jogszabály alapján más szerv feladat- és hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.

A fogyasztóvédelem felügyeletére hatáskörrel rendelkező - a bizottság által is meghallgatott, illetve írásos tájékoztatásért megkeresett - központi szervek, hatóságok az alábbiak:

- Nemzeti Hírközlési Hatóság,
- Gazdasági Versenyhivatal,
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
- Magyar Energia Hivatal,
- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
- Országos Rádió és Televízió Testület,
- Országos Gyógyszerészeti Intézet,
- Egészségbiztosítási Felügyelet.

A felsorolt szervek - a Gazdasági Versenyhivatal kivételével - ágazati hatósági jogkörükben eljárva felügyelik a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását, ille­tőleg látnak el hatósági jellegű feladatokat. Fontos megjegyezni, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységének hatékonysága érdeké­ben elengedhetetlen a fogyasztóvédelemmel foglalkozó általános hatáskörű szer­vek és az ágazati hatóságok együttműködése. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség alapulhat jogszabályi kötelezettségen, illetőleg a fogyasztóvédelmi törvényben szabályozott együttműködési megállapodáson.

FOGYASZTÓVÉDELEMBEN JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS ALAPJÁN HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK ÉS KÖZPONTI SZERVEZETEK LISTÁJA

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Egészségbiztosítási Felügyelet

Gazdasági Versenyhivatal

Magyar Energia Hivatal

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Országos Rádió és Televízió Testület

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.antsz.hu/

http://www.ebf.hu/

http://www.gvh.hu/

http://www.eh.gov.hu/

http://www.mebih.gov.hu/

http://www.mkeh.gov.hu/

http://www.ommi.hu/

http://www.nfh.hu/

http://www.nhh.hu/

http://www.ogyi.hu/ogyi/

http://www.ommf.gov.hu/

http://www.ortt.hu/

http://www.pszaf.hu/


Egyéb hatóságok, szervezetek honlapjai

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Állami Számvevőszék

Egészségügyi Minisztérium

Európai Bizottság Mo.-i Képviselet

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Határőrség

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Közbeszerzések Tanácsa

Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. Hivatala

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

 Külügyminisztérium

Magyar Államkincstár

Magyar Gépjárműipari Szövetség

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Országgyűlési Biztos Hivatala

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Orsz. Környezetvéd., Természetvéd.
és Vízügyi Felügy

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Professzorok Háza

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 Vám- és Pénzügyőrség

http://www.apeh.hu/

http://www.afsz.hu/

http://www.asz.hu/

http://www.eum.hu/

http://ec.europa.eu/index_hu.htm

http://www.fvm.hu/

http://www.gkm.hu/

http://www.hor.gov.hu/

http://www.honvedelem.hu/

http://www.im.gov.hu/

http://www.kvi.gov.hu/

http://www.kvvm.gov.hu/

http://www.kozbeszerzes.hu/

http://www.nyilvantarto.hu/

 

http://portal.ksh.hu/

http://www.kszf.gov.hu/

http://www.kulugyminiszterium.hu/

http://www.allamkincstar.gov.hu/

http://www.gepjarmuipar.hu/

http://www.mvh.gov.hu/

http://www.meh.hu/

http://www.szmm.gov.hu/

http://www.nfu.hu/

http://www.nkh.hu/

http://www.okm.gov.hu/

http://www.obh.hu/

http://www.oep.hu/

http://katasztrofavedelem.hu/
 

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
 

http://www.ommf.gov.hu/
 

http://www.onyf.hu/

http://www.police.hu/

http://www.bm.hu/

http://www1.pm.gov.hu/

http://www.prof.iif.hu/

http://www.szmm.gov.hu/

http://www.vam.hu/

 

Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére