Vissza

 


Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelő neve Fogyasztóvédő Alapítvány
Székhely: 1077 Budapest, Dohány u. 30.
Weboldal: https://fogyasztovedelem.hu/

1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

2. A kezelt adatok köre és célja

A kezelt adatok: Az Alapítványhoz (FVA) elektronikus levélben (levelek @ fogyasztovedelem . hu) beérkező fogyasztói megkeresésben leírt név és kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány fogyasztóvédelmi tanácsot és/vagy segítséget ad a hozzá forduló fogyasztóknak.

Az Alapítvány weboldalán feltüntetheti a fogyasztók panaszeseteit, a cégek arra adott válaszait és az Alapítvány véleményét. Az Alapítvány közérdekű tevékenységével elő kívánja segíteni a fogyasztó és vállalkozás közötti kommunikációt, illetőleg a vita mielőbbi rendezését.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Alapítvány a megjelent adatokat a levelezési rovat megszűnéséig tárolja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az érintett nevéhez, elérhetőségeihez, mint adatokhoz kizárólag az Alapítvány, mint adatkezelő, illetve az Alapítvány szerkesztői férhetnek hozzá. A fogyasztók nevét, esetét az Alapítvány a sikeres ügyintézés (beazonosítás) miatt a bepanaszolt cégnek kiadhatja, továbbküldheti. Kivételt képez, ha a panaszos írásban külön nyilatkozik arról, hogy ehhez nem járul hozzá. A fogyasztó elérhetősége kizárólag saját hozzájárulásával adható ki.

A panaszos elérhetőségeit akkor sem hozzuk nyilvánosságra, ha az érintett hozzájárulásával fogyasztóvédelmi panaszát a bepanaszolt vállalkozás felé továbbítjuk és weboldalunkon közzétehetjük.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Alapítványtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Alapítvány milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési céllal; mennyi ideig kezeli, illetve milyen forrásból származnak a személyes adatai.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az Alapítvány módosítsa valamely személyes adatát. Az Alapítvány a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

Az elfeledtetéshez való jog

Az érintett személy megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Alapítványtól a személyes adatainak törlését. Az érintett által megadott adatkezelési hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az Alapítvány a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Alapítvány a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Alapítvány a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 
Kezdőlap   Fogyasztóvédelem   Hírek   Levelek   Üzenetek   Tesztek   Oldalajánló   Könyvajánló   Kapcsolat   A lap tetejére